طراحی سایت با Asp Core 2.1 ، Angular 6 (TypeScript) 1:06