کلیپ سوم از مجموعه دوم حافظ خوانی باصدای استاد گرمارودی 1:37