برنامه پرواز کنکوری ها- شبکه دو/ بیست و سوم مهر 93 30:10