با شادترین آدم های دنیا چه عادات مشترکی دارید؟!

0:35