طرح فرهنگی پاکسازی حریم راهها توسط راهداران در سراسر کشور شروع شد 1:21