تجهیز اپل استورهای مطرح به میزهای برخوردار از قابلیت فو 1:06