ساخت تیزر و فیلم و عکس صنعتی ، تبلیغاتی ، انیمیشن 0:20