برنامه پرواز کنکوری ها - شبکه 2 / سیزدهم شهریور 93 28:48