دومضراب اصفهان(اثر استاد مشکاتیان)بااجرای نجمه جعفری 3:41