انتقاد زائرى از تخلیل دولت در خصوص مسائل پیش آمده

0:24