ماهیگیری با قلاب ، رهاسازی کپور 4.740 کیلوگرمی 1:14