عمل بسته آندوسکوپی دیسک جهت پارگی دیسک بین پنج و یک 2:23