فتوکلیپ 175 شهید غواص(با نوای حاج مجتبی روشن روان) 2:14