افاضات استادصمدی آملی به مناسبت هفته دفاع مقدس-قسمت اول

4:40