از کجا بدونم از چشم خدا افتادم یا نه؟ استاد فاطمی نیا 1:00