برخی از پذیرفته شدگان سالهای گذشته، شبکه دانش فرا اطلاع 2:51