برنامه پرواز کنکوری ها- شبکه دو/ بیست و چهارم مهر 93 29:34