بخشی از سخنرانی استاد رائفی پور درباره ماهیت روح

3:29