دکتر امید ظهور در برنامه تلویزیونی مادر کودک تندرستی 39:05