ساخت دیوار حائل خاکی مسلح شده با ژئوتکستایل اباکوس 4:41