نمایی از روستای خُرّمکوه،بخش عمارلو،شهرستان رودبار،استان گیلان 1:52