"دیشدور" معیارهای کشور اسلامی و دیدگاه شهروندان تبریزی 4:58