کنایه طنز دیرین دیرین به نحوه حمایت از ورزش بانوان 1:45