کوچک ترین دستگاه MRI جهان برای تشخیص بیماری های نوزادان 0:52