خندوانه، 21 مهر 94، دعوت از فینالیست های مسابقه 7:10