دکلمه شعر کوچه ی فریدون مشیری با صدای خود شاعر 5:00