برنامه سمت خدا: بیداری از غفلت ها شرط استفاده از شب قدر 42:41