تولد ساره بیات در آخرین روز فیلمبرداری فیلم اتاق تاریک 0:15