پسر 12 ساله آبادانی بخاطر فقر خودش را دار زد!

4:42