برنامه پرواز کنکوری ها- شبکه سه/ هجدهم آبان 93 29:30