ضرورت وجود و استفاده از نردبان آتش نشانی در نجات افراد 7:09