گفتگوی عباس و علی اکبر امیر صفری و حمید رضا رضاییان 1:40