اتوبار و باربری در ژاپن و رعایت دقیق این اصول توسط ما 3:58