استاد رائفی پور - « تطهیر و بزک کردن چهره دشمنان » 6:09