چشم امید ؛ به طاها به یاسین به معراج احمد - علی فانی 5:32