مصاحبه با یکی از دانشجویان دوره ی زبان انگلیسی در سوئد-2 0:59