برگزاری جشنواره جابر بن حیان در شهرستان برخوار 3:01