رزین کاری،درزگیری،سنگ،نما،ساختمان،بدون،داربست،باطناب،09025165636،کار در ارتفاع،پ 0:37