محو شدن دو بازیکن آرژانتین توسط لایی های بشار 0:27