انستیتو انفورماتیک پارسه - برنامه بروز شبکه 3 در الکامپ 1:50