راه اندازی نرم افزار ارسال بلوتوث تبلیغاتی,بلوتوث انبوه 2:03