پیشگویی جدید ابوعلی شیبانی درباره آینده ایران پس از نشست سازمان ملل 1:00