انیمیشن کوتاه اورواچ به اسم 'تجدید دیدار' با زیرنویس 8:09