جانانی و جان بر تو سپردیم و نمردیم ... / حاج محمود کریمی 1:32