188 - قصه گویی شاهنامه - نقشه کشتن سهراب ..... 10:17