نظر مشاورین در مورد آقای منتظری و کتاب تالیفی ایشون - 3 1:09