صحبت های یحیی گل محمدی در نشست خبری قبل از دیدار با سپاهان 2:00