نخستین فیلم از تروریست های دستگیر شده در اهواز 0:46