سینه زنی علی پروین، امیر قلعه نویی و عباس قادری

0:47