دیدگاهی دیگردر خصوص اختلالات یادگیری(Aditi Shankardass) 7:14